Istorijat - :: MILETICKOMERC:: Dobro došli::

Idi na sadržaj

Glavni meni

Istorijat

Profil
 
 
 l Istorijat l

 
 


Biografija kompanije


Na samom početku svog poslovnog života, naša kompanija je usluge prevoza naftnih derivata pružala  na lokalnom području. Tadašnji vlasnik i osnivač dana 25.12.92., donosi odluku o osnivanju preduzeća “Miletić-Komerc” sa p.o. Postavljajući temelje stvorio je zdravu i održivu osnovu koja će u godinama koje su sada iza nas biti značajan faktor održivog razvoja i progresa ove firme. Usaglašavajući svoje poslovanje sa zakonskim propisima preduzeće „ Miletić-Komerc“ sa p.o. vrši preregistraciju u privredno društvo „Miletić-Komerc“ d.o.o. U toku 2006. godine društvo vrši dokapitalizaciju i podmlađivanje voznog parka. Želeći da se tendencija zapadne poslovne civilizacije u pogledu izgradnje i održavanja porodičnih firmi primeni i u konkretnom slučaju, osnivač odlučuje da celokupno poslovanje firme kako u pogledu menadžerske strukture, tako i u pogledu kapitala ustupi svom sinu, sadašnjem vlasniku i direktoru. Dolazeći na čelo društva sadašnji vlasnik vrši modernizaciju sistema koji sada uspešno posluje, nadograđuje se, unapređuje se implementacijom mnogih razvojnih planova čiji su efekti već vidljivi. Na inicijativu direktora i uz podršku svih zaposlenih vrši se implementacija standarda u poslovanju. Svakodnevna primena standarda sprovodi se permanentno čineći društvo konkurentnijim, i tržišno pozicionirano na samom vrhu.

Iz godine u godinu portfolio korisnika usluge se povećavao, a sagledavajući tržišna kretanja i odnos ponude i tražnje za ovakvom specifičnom vrstom usluge menadžement društva odlučuje da svoju uslugu pruži domaćim kompanijama koje imaju potrebu za prevozom i van granica Srbije. Sada posle 20 godina rada na tržištu cele Srbije možemo da se pohvalimo da spadamo u red retkih kompanija u Srbiji koja je u svom poslovanju uvećala poslovni prihod u vreme svetske ekonomske krize i odolela mnogim finansijskim oscilacijama, pokazujući na taj način jačinu kapitala, i odgovornog poslovođenja.

Kadrovski kapacitet

Miletić-komerc d.o.o. danas je moderna transportna kompanija koja zapošljava preko 50 ljudi, različitih profila, stručne spreme i kompetencija, a koji su raspoređeni po sledećim službama: transportna, servisna, finansijska, pravna, služba bezbednosti i zdravlja na radu, komercijalna.

Na čelu svake od službi nalaze se mladi, perspektivni i školovani kadrovi, koji svojim predanim radom, inovativnošću i znanjem doprinose razvoju kompanije.

Svi zaposleni na radnim mestima vozača obučeni su za rukovanje opasnim materijama i za bezbedan i zdrav rad, a permanentno se vrši nadgradnja znanja kao i praktične obuke vozača kako bi se našim korisnicima usluga omogućila što kvalitetnija usluga koja po svom kvalitetu odgovara evropskim standardima. Oformili smo sopstveni trening centar u kome se vrši kontinuirana obuka vozača iz oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, zaštite životne sredine, saobraćaja i sistema menadžmenta kvaliteta.

Naš najveći potencijal je u kadrovima, koji svojom ljubaznošću i predanošću doprinse što većem tržišnom učešću i odvajanju od konkurencije.

Razumevajući standard da se razvoj jedne kompanije ne može ostvariti bez stalne edukacije u svoje zaposlene, mi kao kompanija značajnu pažnju posvećujemo edukaciji naših kadrova, kroz stalne posete seminarima i obukama. Svi naši vozači obučeni su i za reagovanje u vanrednim situacijama, a ceo proces obuke odvija se pod vođstvom sopstvenog kadra koji je predhodno edukovan.

BZR

Želeći da svaki rizik povreda na radu svedemo na nultu tačku tolerancije, odlučili smo da početkom 2012. godine formiramo sopstvenu službu za bezbednost i zdravlje na radu. Na ovaj korak odlučili smo se iz mnogih razloga. Osnovna ideja koja je preovladla je da se svim zaposlenima omoguće što kvalitetniji i bezbedniji uslovi rada. Nakon formiranja službe na čelo je postavljen kadar Holcim Srbija, koja važi za kompaniju koja bezkompromisno primenjuje sve standarde BZR-a. Kolega je svojim dolaskom doneo mnoga znanja i ideje, koja sada implementiramo i primenjujemo. Na ovaj način pokazali smo našu korporativnu odgovornost prema zaposlenima koji su izloženi mnogim rizicima u radu sa opasnim materijama i što je najvažnije izdvojili se od mnogih koji ovoj oblasti ne posvećuju dovoljno pažnje. Sada se svi poslovi iz oblasti BZR-a odvijaju u okviru kompanije i istim se pristupa mnogo kvalitenije, podižući svest kod zaposlenih da su bezbednost i zdravlje najvažniji postulat u radu. Svojim ličnim primerom treba da se izdvoje od drugih, kao i da ukažu kolegama koji eventualno greše ili se ne pridržavaju svih bezbedonosnih procedura.


Zaštita životne sredine

Svesni činjenice da svojom poslovnom aktivnošću utičemo na zagađenje životne sredine, a ujedno želeći da damo svoj doprinos smanjenju štetne emisije gasova, menadžment naše kompanije doneo je odluku da se svake godine u vozni park uvrste vozila sa EURO 4 ili EURO 5 motorom. Ujedno sa modernizacijom voznog parka vršiće se zamena postojećih vozila koja imaju veći stepen zagađenja životne sredine.

U cilju smanjenja efekta staklene bašte zadržali smo sedište firme van gradskog područja što je u skladu da Lisabonskom konvencijom, koja predlaže da kompanije sličnih delatnosti budu locirane van grada. Mikroregionalna stremljenja očuvanja resursa životne sredine odvija se u pravcu primena načela green transporta. Posedovanjem voznog parka gore navedenih performansi smanjujemo potrošnju goriva, što direktno utiče na umanjenje izduvnih gasova, a što se kao krajnji rezultat pojavljuje manje zagađenje životne sredine. Ovakvim vozilima smanjuje se nivo buke što nas sve ukupno preporučuje kao kompaniju koja u svom poslovanju pokazuje društvenu odgovornost u pravcu zaštite životne sredine.


QMS
5.1. ISO 9001:2008


Naša kompanija shvatajući značaj QMS-a donela je odluku o implementaciji zahteva standarda ISO 9001:2008, izvršila je sve neophodne pripeme, počela da primenjuje i da generiše sve zahteve navedenog standarda, što je za rezultat imalo uspešnu sertifikaciju i izdavanje sertifikata koji potvrđuje da primenjujemo i održavamo sve zahteve standarda sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008. Sertifikaciju je sprovelo renomirano sertifikaciono telo SGS d.o.o. Beograd, koj je deo najvećeg međunarodnog sertifikacionog tela SGS Ženeva.

Ovim želimo da napomenemo da je naša kompanija PRVA i za sada JEDINA kompanija u Srbiji sa navedenim sertifikatom iz oblasti transporta nafte i naftnih derivata u domaćem i međunarodnom saobraćaju. Ovo je još jedan od elemenata koji potvrđuje uređenost, stručnost i tačnost našeg sistema, kao i deobnu tačku nas i konkurencije u ovoj oblasti. Posedovanje ovog sertifikata izdvaja nas u moru drugih koji svoje poslovanje ne baziraju na zahtevima svetski priznatih standarda.

Posedovanje sertifikata ISO 9001:2008, koji Vam dostavljamo u prilogu, biće signal našim kupcima, partnerima i široj zajednici da kontinuirano proizvodimo kvalitet i da će od nas uvek dobijati uslugu ugovorenog kvaliteta u ugovoreno vreme i na ugovorenom mestu (koncept Just-in-time).


Transport i logistika


Transport naftnih derivata do krajnjih kupaca vrši se pomoću 26 najmodernijih transportnih sastava. Sva vozila su u našem vlasništvu i opremljena su u skladu sa domaćim propisima i u skladu sa Konvencijom o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR). Sva vozila su opremljena: globalnim pozicioniranjem putem GPS-a koje je povezan i na našu web stranicu, digitalnom mernom grupom ( dual sistem, benzin-dizel ) sa automatskom kompenzacijom na referentnu temperaturu od 15 stepeni celzijusa i štampačem, sistem za povrat gasova, podnim punjenjem, elektro sondama, posudama za aditiviranje, zaštitnom ogradom, pumpom za istakanje u nadzemne rezervoare i crevima, priključci za istakanjem pečnika 2” i 3” priozvedeni po domaćem i međunarodnim standardima. Elektronska oprema koja je ugrađena na vozilima je od proizvođača BARTEC, i ista je propisno baždarena od strane Zavoda za mere i dragocene metale, a u poslednje vreme i od strane kompanije ROCHE. O navedenim proverama posedujemo verodostojnu dokumentaciju koju možemo da Vam na Vaš zahtev i prezentujemo.

U skladu sa Vašim potrebama u mogućnosti smo da izvršimo brz, pouzdan i bezbedan transport naftnih derivata na lokaciju koja je zadata u najkraćem vremenu. Ukoliko se odlučite za početak poslovne saradnje, u mogućnosti smo da Vam omogućimo praćenje vozila iz Vaše kancelarije preko web aplikacije, koja je instalirana na našoj web prezentaciji. Na ovaj način biće moguće da bez dodatnih troškova imate potpuni monitoring nad prevoznim sastavima koji vrše transport Vaše robe. Naša kompanija je u saradnji sa partnerom iz Slovenije PRVA u Srbiji omogućila klijentima da preko WEB aplikacije, bez dodatnih troškova prate kretanje vozila u realnom vremenu.  Od strane našeg operatera biće Vam dodeljena sistemska šifra koja važi tokom trajanja poslovne saradnje.

Pored snabdevanja maloprodajnih objekata i klijenata, na osnovu dobijenih naloga, “Miletić-komerc” d.o.o. je u mogućnosti da vam pruži i logističke usluge koje obuhvataju:

- praćenje zaliha derivata na maloprodajnim objektima;
- prijem zahteva o količinama derivata koje se trebaju isporučiti klijentima;
- planiranje najkraćih relacija duž kojih će se vršiti snabdevanje;
- planiranje dnevnih količina derivata koje će se isporučiti;
- operativno rukovodjenje snabdevanja maloprodajnih objekata i klijenata naftnim derivatima;
- plansko, ekonomično i bezbedno odvijanje snabdevanja;
- praćenje kretanja transportnih sredstava kojima se prevoze naftni derivati;

Opis procesa pružanja logističkih usluga

1. Da bi se mogle naručiti planirane količine transporter treba da ima pisano ovlašćenje da može naručiti robu u ime i za račun klijenta.
2. Klijent svakog jutra najkasnije do 09.00 časova dostavlja izveštaj sa svakog maloprodajnog objekta, sa sledećim podacima:
- maloprodajni objekat/proizvod/broj rezervoara/količina.
- merenje stanja dnevne potrošnje se mora vremenski definisati.

3. Primljeni podaci se unose u sistem gde se vrši obračun dnevnih srednjih količina prodaje po svakom proizvodu.
4. U zavisnosti od minimalnih zaliha i dozvoljene količine koju rezervoar može da primi, vršimo upravljanje zalihama, odnosno vrši se odredjivanje vremena naručivanja svakog proizvoda, kao i njegove optimalne količine.
5. Klijent (ili Miletić-komerc u ime klijenta) dostavlja narudžbu dobavljaču, pisanim putem najkasnije do 10.00 časova. Ukoliko zbog bilo kakvih razloga ta naručena količina ne može biti odobrena, odredjuje se novi termin isporuke.

Kako bi naše poslovanje učinilo konkurentnijim posebnu pažnju posvećujemo organizaciji robnih tokova, optimizaciji u planjiranja transporta i izbegavanju zakrčenja saobraćaja, projektovanju logističkog toka robe, usmeravanju vozila van gusto naseljenih mesta. Iskustva i znanja stečena van zemlje u pogledu primene savremenih tehnologija u ovoj vrsti transporta, želimo da u što većoj meri inplementiramo. 
 
Vrati se na sadržaj | Povratak na glavni meni